Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Тайният код на българските дюлгери
Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир
Litora Psycholinguistica / Психолингвистични брегове 
Автор: Сборник
Раздел: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Семарш
Народност: българска
ISBN: 9548021064
първо издание, 2002 год.
меки корици, 352 стр.
Цена: 14,70 лв  
Сборникът е посветен на юбилея на доц.д-р Пенка Илиева-Балтова

Съдържание / Contents
Думи на редакторите
Красимира Петрова - Пенка Илиева-Балтова на 60 години
Rossitsa Kyuchoukova - Penka Baltova: In Honor of Her 60th Anniversary
А. А. Леонтьев / A. A. Leontiev - Почему мы встретились c П.Илиевой-Балтовой (мемуари научного руководителя) / Why Did We Meet with Penka Ilieva-Baltova (Memoirs of a Supervisor)
I. Билингвизъм. Езиково обучение и образование / Bilingualism Language Acquisition & Education
Татяна Слама-Казаку / Tatiana Slama-Cazacu - "Билингвът": твърде относително понятие / "The Bilingual Personality": Quite A Relative Concept
Леонор Склиар-Кабрал / Leonor Scliar-Cabral - Изследване на характеристиките на първите детски думи / Examining the First Words Constraints
Мария да Граса Пинто / Maria da Graca Pinto - Няколко бележки върху важността на адекватните техники за четене и методите за езиково обучение при подобряването на устната реч, четенето и правописа / Some Notes on the Importance of Adequate Reading Techniques and Language Learning Methods in Improving Oral Language, Reading, and Spelling
Юлиана Стоянова / Juliana Stoyanova - Учтивостта в общуването между възрастни и деца: подкани към действие / Politeness in Adult-Child Communication: Requests for Action
Жоао Велозо/ Joao Veloso - Срещат ли се съчетания от проходна+преградна съгласна в началото на думата в европейския произносителен вариант на португалския език? (Събиране на предварителни данни и доказателствен материал от малка група деца при фонологично-експлицитната задача за разделяне на срички и изследване на някои теоретични импликации за връзката между фонологията и психолингвистиката) / Do fricatives-plosive onsets exist word-initially in European Portuguese? Gathering preliminary data and suggestive evidence from a small group of children in the phonological explicit task of syllable segmentation and examining some theoretical implications for the relationship between phonology and psycholinguistics
Снежина Димитрова / Snezhina Dimitrova - Рецепция на ритъм от българи и англичани / Rhythm Perception in Bulgarian and in English
Ирина Колева / Irina Koleva -- Рефлексивният подход за билингвално обучение (в условията на междуетническа среда) / The Reflexive Approach in Bilingual Learning (In the Conditions of Multiethnic Environment)
Мария Пейчева, Йорданка Василева / Maria Peycheva, Yordanka Vassileva - Оживотворяване на микротекста в детското битие / Enlivening the microtext in the child's life
Татяна Ангелова / Tatyana Angelova - Трудности в пораждането на микротекст (на базата на съчинения на петокласници) / Difficulties in Generating a Microtext (On Materials from Fifthgraders Classroom Compositions)
Красимира Алексова / Krassimira Aleksova - Динамиката на компонентите на комуникативната способност по български език (Емпирично изследване на влиянието на независимите променливи "степен на обучение" и "изучавана специалност") / The Dynamics of Components of Communicative Skills in the Bulgarian Language (Empirical Research on the Influence of Independent Variables "Level of Education" and Major")
Иванка Николова / Ivanka Nikolova - Граматическият минимум за именната система в преподаването на български език като чужд (в начален и основен етап) / The Grammatical Minimum for the System of Nominals in teaching Bulgarian as a Foreign Language
Кунка Молле / Kunka Molle - Взаимообусловеност между референтност и съкращение в сложносъчиненото изречение с тъждествени обектни съставящи / Interrelation between the Reference and the Deletion in Coordinated Structuresunder Object Identity
II. Езикова политика. Етнически и социални аспекти на речевата практика / Language Policy. Ethnic and Social Aspects of Language Usage
Михаил Виденов / Mihail Videnov
По някои въпроси на съвременната българска езикова политика / On Some Aspects of Contemporary Bulgarian Language Policy
Хетил Po Xayre / Kjetil Ro Hauge
Морфо-семантична адаптация на някои турски заемки в българския език / Morpho-syntactic Adaptation of Some Turkish Loan Words in Bulgarian
Жан-Пиер ван Дет / Jean-Pierre van Deth
Ернест Рьонан, бретонски филолог / Ernest Renan, un philologue breton H.B. Уфимцева / N. V. Ufimtseva
Сознание, слово, культура / Language Consciousness, Word, Culture Мона Кошик / Mona Kaushik
Хинди: Езикът на отделната личност, на народа и на нацията. Въведение / Hindi: The Language of Person, People & Nation - An Introduction
Лука Татео / Luca Tateo
Комуникативни стратегии на крайно десните групи в Интернет. Предварително изследване на италиански web страници на крайно десните / Communication Strategies of Extreme Right Eroups via the Internet. A Preliminary Research on Italian Extreme Right Web Sites
III. Прагматичен, когнитивен и дискурсивен анализ в психолингвистична перспектива / Pragmatic, Cognitive, and Discourse Analysis in Psycholinguistic Perspective
Роланд Познер / Roland Posner
Прагматика (превод от английски С. Димитрова, А. Багашева, Р. Кючукова, Кр. Петрова) / Pragmatics
Весела Познер / Vessela Posner
Илокуционната сила на жестовете в православните икони / La force illocutionnaire des gestes dans les icфnes orthodoxes
Йовка Тишева / Yovka Tisheva
За динамиката в системата на прагматичните частици в българския език / On the Dynamics in the System of the Pragmatic Particles in Bulgarian
Христина Станева / Hristina Staneva - Към стилистичната прагматика на разговорната реч / About the Stylistic Pragmatics of Spoken Language
Радка Влахова / Radka Vlahova - Представяне факторите на комуникативната ситуация в конструкции с чужда реч (с оглед позициите на говорещия) / Representation of Factors of the Communicative Situation in Indirect Speech Constructions (from the Speaker's Point ofView)
Александра Багашева / Alexandra Bagasheva - Последици от теоретизирането на темпоралността в езика - аспектуални и ролеви връзки от когнитивна семантична перспектива / Reflexes of theorizing temporality in language - aspect and thematic relations reconsidered from a cognitive semantics perspective
Росица Кючукова / Rossitsa Kyuchoukova - За контекста / On Context Ирина Секерина / Irina Sekerina - Формальная психолингвистика и славянские язьжи / Formal Psycholinguistics and the Slavic Languages
Цветан Йотов / Tsvetan Yotov - За топологичните свойства на колоквиалното пространство / On the Topologic Properties of the Colloquial Space
Екатерина Солнцева-Накова / Ekaterina Solnceva-Nakova - Развитие лингвистики текста как самостоятельной научной дисциплины и ее место среди других наук / The Development of Textlinguistics as an Indipendent Scientific Discipline and Its Place among Other Sciencies
Йордан Ефтимов / Yordan Eftimov - Стъпки към Ахматова и Багряна: Граници на психолингвистичния експеримент при изследването на лирика / Steps towards Ahmatova and Bagryana: the Borders of the Psycholinguistic Experiment in the Lyrics Analysis
IV. Невербални аспекти на комуникацията / Nonverbal Aspect of Communication
Андреана Ефтимова / Andreana Efftimova - Невербалните (паралингвистичните) компоненти като пунктуационни знаци в продуцирането и възприемането на публицистични телевизионни предавания
/ Nonverbal (Paralinguistic) Components as "Punctuation Signs" in the Production and Perception of TV Social and Political Programmes
Анна Липовска / Anna Lipovska - O прагматическом аспекте исследования невербальных (кинетических) компонентов коммуникации при сопоставительном анализе близкородственных языков / On the Pragmatic Aspect of the Study of Nonverbal (Kinetic) Components of Communication on the Basis of the Contrastive Analysis of Genetically Related Languages
Красимира Петрова, Андреана Ефтимова / Krassimira Petrova, Andreana Efftimova - Вицове c невербални компоненти: междукултурен анализ / Jokes with nonverbal components: a cross-cultural analysis
V. Компютърни и лексикографски аспекти на психолингвистиката / Computational and Lexicographic Aspects of Psycholinguistics
Николай Вазов, Ги Лапалм / Nikolay Vazov, Guy Lapalme - Алгоритми ли са темпоралните структури на текстовете? / Are the Temporal Structures of Texts Algorithms?
Вим Петерс, Луис Гутри, Йорик Уилкс / Wim Peters, Louise Guthrie and Yorick Wilks - Компютърна психолингвистика: случаи на регулярна полисемия / Computational Psycholinguistics: The Case of Regular Polysemy
Красимира Петрова / Krassimira Petrova - Българският WordNet като източник за (психо)лингвистични изследвания / Bulgarian WordNet as a source for (psycho) linguistic studies
Олга Георгиева / Olga Georgieva - Визуалната комуникация като фактор за формиране на детската реч / Visual Communication as a Factor for Child Speech Development
Автори / Contributors
Търсене     
 
Важни Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2019 г.
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2019 г.
Весела Коледа
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2018 г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2017г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2016г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Тайният код на българските дюлгери
2. Лавър
3. Загадката на дунавската цивилизация
4. За официалния език на Република Северна Македония
5. Карай плуга си през костите на мъртвите
6. Утре ли е вече? - Как пандемията променя Европа
7. Битие и време
8. Топографическо-етнографически очерк на Македония (фототипно издание)
9. Истината. Личният лекар на цар Борис ІІІ за смъртта му
10. Песоа Фернандо

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com